ترخیص کالا

ترخیص کالا ۲

پس از اتمام مراحل اجرا و پیاده سازی و طراحی سایت مرحله آموزش وب سایت و آموزش فروشگاه اینترنتی شروع می شود و در این مرحله کلیه نکات مورد نیاز جهت بروزرسانی و نگهداری و تولید محتوا در وب سایت بصورت جلسات آموزشی شرح داده خواهد شد و پس از تحویل وب سایت بمدت یکسال تحت پشتیبانی آوادیس قرار خواهد گرفت.

مطالب دیگری از

ترخیص کالا