مشاوره

مشاوره بازرگانی ۲

هم اینک، تجزیه و تحلیل داده به یک ابزار استراتژیک برای اکثر سازمان ها تبدیل شده است . بدیهی است ، جمع آوری و یکپارچگی داده به تنهایی ارزشی را تولید نمی کند و نیازمند مدل های پیشرفته جهت تجزیه و تحلیل داده می باشیم ، مدل هایی که می بایست همسو با استراتژی تجزیه و تحلیل و با هدف تولید ارزش تعریف گردند. به باور بسیاری از کارشناسان ، تجزیه و تحلیل داده صرفا یک فناوری نیست ، بلکه روشی است برای انجام کسب و کار. به عنوان نمونه ، تنها با تجزیه و تحلیل مبتنی بر داده صحیح و به روز است که می توان در مسیر درست جذب ، رشد و حفظ مشتریان حرکت کرد.

خدمات دیگری از

مشاوره بازرگانی